1. Informații generale

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.e-cadouri.net.

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este Ionescu Mihaela P.F.A. cu sediul în București, strada Drumul Lapus Nr. 95 având codul de înregistrare 32418843, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul F10/961/2013.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării web site-ului, cum ar fi:

 • datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de înregistrare: adresa de e-mail/numele de utilizator;
 • în cazul plasării unei comenzi: nume, prenume, adresa de livrare, număr de telefon și adresa de e-mail, alte comentarii în legătură cu comanda plasată;
 • în măsura în care lăsați comentarii pe blog (numele).

Pe lângă scopurile enumerate în tabelul din secțiunea anterioară, prelucrăm datele cu caracter personal și în următoarele scopuri:

 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;
 • Pentru a ne conforma legislației, ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani;
 • În situația puțin probabilă a unui litigiu, pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

3. Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea este necesară pentru:

 • încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • îndeplinirea unor obligații legale ale operatorului (ex. obligații fiscale, obligații de arhivare);
 • interesul legitim al operatorului (administrarea web site-ului).

Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră (ex. comentarii lăsate pe blog).

4. Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele

Atunci când te rugăm să completezi datele personale pentru a îți oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale site-ului, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a îți putea furniza serviciul sau pentru a îți oferi acces la funcționalitatea respectivă.

Te rugăm să reții că, dacă decizi să nu ne furnizezi aceste informații, este posibil să nu poți finaliza înregistrarea ta ca utilizator sau să nu poți beneficia de aceste servicii sau funcționalități.

5. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, putem dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități cu care colaborăm în vederea desfășurării activității ori către autoritățile publice centrale/locale, cum ar fi pentru administrarea web site-ului sau livrarea comenzii.

7. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate nu vor fi transferate în afara României.

8. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către operator către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care operatorul poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: mihaelaione@gmail.com.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de Utilizare a Cookie-urilor.